Ga naar hoofdinhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van La Decollette en op alle aangegane overeenkomsten tussen koper en La Decollette.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door La Decollette is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die wederverkoop verricht voor La Decollette of in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 La Decollette behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van La Decollette en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 La Decollette is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. La Decollette is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan La Decollette via elektronische weg is verzonden en door La Decollette is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

2.5 Koper en La Decollette komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van La Decollette zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. La Decollette garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.(m.u.v. levering aan detaillisten). Het is door derden absoluut niet toegestaan om van de geldende adviesprijs af te wijken.

3.2 Speciale aanbiedingen van deze internetsite zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op onze eigen internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen m.b.t. La Decollette door derden worden alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van La Decollette.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die La Decollette in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door La Decollette worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

3.5 La Decollette is niet aansprakelijk voor internetverkopen die door derden worden gegenereerd. La Decollette zal er echter voor zorgdragen dat de adviesprijs wordt gehanteerd. Het verkopen van La Decollette via internet door derden is slechts mogelijk na toestemming van La Decollette, onder de hiervoor geldende voorwaarden.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
• Credit card (VISA, Master/Eurocard);
• iDEAL
Paypal
• Overboeking
• Eenmalige incassomachtiging
La Decollette kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door La Decollette een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. La Decollette is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die La Decollette als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is La Decollette bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

4.7 Met betrekking tot levering aan derden gelden de betalingsvoorwaarden zoals in de opdracht is overeengekomen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft La Decollette ernaar om de bestelling binnen 7 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. La Decollette kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient La Decollette de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van het in te vullen leveradres, waarnaar gevraagd wordt tijdens de bestelprocedure. Dit adres wordt automatisch gebruikt voor verzending.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die via internet zijn gekocht, geldt dat ruilen of retourneren niet is toegestaan. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Retourneren geschiedt uitsluitend via het Postbusnummer of anders, op verzoek van de Klantenservice.

6.2Voor overeenkomsten met detaillisten geldt een retourtermijn van zeven (7) werkdagen na levering van de producten. Retournering is echter uitsluitend toegestaan in geval van beschadiging van het product, of indien de leverancier de leveringscondities niet is nagekomen

6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt La Decollette zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

6.4 Kosten van retourzending zijn voor rekening van Koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met La Decollette is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door La Decollette geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

8.2 La Decollette is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van La Decollette. La Decollette is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien La Decollette , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die La decollette aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is

8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. La Decollette behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden La Decollette te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen La Decollette mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat La Decollette op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. La Decollette is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is La Decollette niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij La Decollette , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van La Decollette , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens

11.1 La Decollette zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

11.2 La Decollette neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van La Decollette of overeenkomsten gesloten met La Decollette worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Geschillenregeling en beslechting

13.1 In afwijking van artikel 12 hebben consumenten-Kopers de keus gebruik te maken het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van La Decollette of over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met La Decollette ., voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.

13.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen aan La Decollette schriftelijk heeft voorgelegd.
13.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan La Decollette is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

13.4 Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is La Decollette aan deze keuze gebonden. Wanneer La Decollette dat wil doen, zal de consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door La Decollette schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt La Decollette de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is La Decollette gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

13.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

14. Diversen

14.1 La Decollette is gevestigd te (1390 AB ), Postbus 56 Abcoude en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 30218263. Het BTW-identificatienummer is NL 1197.66.383. b.01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan La Decollette , Postbus 56, 1390 AB te Abcoude of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

14.2 Customer Service (020-8223960) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@decollette.nl

14.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door Customer Care.Kantooradres: La Decollette doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen. In geval van verkoop door derden, zal bij het niet naleven van onze voorwaarden met onmiddelijke ingang gestopt worden met leveringen. La Decollette zal nooit contact zoeken met haar klanten via e-mail, msn of websites voor een enquête over lingeriegebruik en/of het werven van modellen. Als u benaderd wordt door mensen die u verzoeken model te worden voor La Decollette via internet zal dit nooit afkomstig zijn van ons. Wij adviseren u nooit mee te werken aan dergelijke verzoeken.

Back To Top
nl_NL